Jadviga Neilande
finanses, nodokļi
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks saistītas personas maksāto kredītu
Pievienots 2010 gada 27. novembrī | 0 komentāri
Drukāt
Nākamajos divos gados ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks ienākumu, kas gūts kredīta saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, paredz Saeimā 21. oktobrī pieņemtie grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Likumā ir vairāki nosacījumi, kuros gadījumos tas būs iespējams. Vēl vieni – 28. oktobra grozījumi šajā likumā attiecas uz mantas sadali, šķirot laulību.

Ienākumi no laulības šķiršanas

Ar grozījumiem likumā precizēts likuma 9. panta pirmās daļas 12. punkts, kas līdz šim noteica ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neaplikt summas, kuras uz tiesas sprieduma pamata saņemtas laulības šķiršanas sakarā. Ar 2011. gada 1. februāri netiks apliktas summas, kas uz tiesas sprieduma pamata vai saskaņā ar notariālā akta veidā noslēgtu vienošanos par laulāto kopīgās mantas sadali saņemtas laulības šķiršanas sakarā.

Ienākums par aizdevuma (kredīta) dzēšanu

Ar nodokli netiks aplikts ienākums saskaņā ar likuma 9. panta pirmās daļas 35.1 punktu, kas gūts laika posmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, ja izpildās visi turpmāk šai punktā minētie nosacījumi:
- saistību atmaksa ir (vai saistību rašanās brīdī bija) nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku,
- ienākuma guvējs līdz 2009. gada 1. janvārim saistības ir uzņēmies nolūkā nodrošināt sevi (vai savu ģimeni) ar dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu un izmantojis šo aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai vai uzlabošanai,
- uz saistību samazināšanas vai dzēšanas dienu ienākuma guvēja īpašumā ir ne vairāk kā viens nekustamais īpašums, kura lietošanas veids vai funkcionālā izmantošana ir paredzēta dzīvošanai,
- ienākuma guvējs (attiecībā uz aizdevēju) nav un nav bijis ar uzņēmumu saistīta persona likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē,
- aizdevēju un ienākuma guvēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

Šis pants ir arī papildināts ar desmito daļu, paredzot: ja maksātāja saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā gūtajam ienākumam tiek piemērots atbrīvojums no nodokļa nomaksas sakarā ar dāvinājuma saņemšanu no fiziskas personas, tad iepriekšminēto atbrīvojumu nepiemēro. Tātad piemēro tikai viena veida atbrīvojumu no nodokļa - vai nu saistību dzēšanu, vai dāvinājuma saņemšanu.

Attiecībā uz dāvinājumu ir jāzina, ka to neapliek ar nodokli tad, ja tas tiek saņemts no laulātā vai radinieka līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē. Ja dāvinātājs būs svešs cilvēks, tad ar nodokli neapliks tikai 1000 latus, bet no pārējās summas būs jāmaksā 26% iedzīvotāju ienākuma nodoklis, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Līdz ar to precizēts likuma 17. panta 10. daļas 8. punkts, kas noteic izmaksas brīdī no šādiem dāvinājumiem nodokli neieturēt. Papildinātais šī panta 11. daļas 3. punkts paredz par dzēstajām aizdevuma saistībām nosūtīt paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam. Šie nosacījumi attiecas uz izmaksātāju: komersantiem, individuāliem uzņēmumiem (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībām), kooperatīvām sabiedrībām, nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām, iestādēm, organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas.

Likuma 17. pants papildināts ar jaunām daļām - 11.6 un 11.7 daļu. Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām atsevišķi tiek norādītas saistības, kuras nodrošinātas ar nekustamā īpašuma hipotēku par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim.

Likuma 16.1 pants papildināts ar desmito daļu attiecībā uz saistību (kredīta) dzēšanas ienākuma gūšanas dienu, proti, kad stājas spēkā vienošanās, ar kuru tiek samazinātas vai dzēstas aizdevuma (kredīta) saistības.

Likuma 30. panta 7. punkts paredz, ka nodokļu maksātājam ir tiesības kopā ar deklarāciju iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par nodokļa samaksas sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz pieciem gadiem par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā. Tas ir tikai tajos gadījumos, kad nodoklis ir jāmaksā un ja tas nav uzskatāms par neapliekamu ienākumu - neizpildās attiecīgie nosacījumi.

VID pienākumos

Vienlaikus likums papildināts arī ar 29.1 panta otro daļu attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pienākumiem. VID, saņemot šā likuma 30. panta 7. punktā minēto iesniegumu, pagarina nodokļa samaksas termiņu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, un vienojas ar maksātāju par nodokļa nomaksas grafiku, kādā tiks iemaksāta budžetā aprēķinātā nodokļa summa par minēto ienākumu.

VID neaprēķina nokavējuma naudu, ja nodokļa maksājumi par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, tiek veikti saskaņā ar nodokļa nomaksas grafiku. VID aprēķina nokavējuma naudu ceturtās daļas apmērā no likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas (0,05%) par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kurā saskaņā ar minēto nodokļa nomaksas grafiku nodoklis nav nomaksāts. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, maksātājs nokavētos nodokļa maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis, parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

Avansa maksājumi

Precizēta likuma 18. panta trešā daļa. Maksātājs patstāvīgi iemaksā budžetā aprēķinātos nodokļa avansa maksājumus par taksācijas gadu šādos termiņos: ne vēlāk kā 15. martā, ne vēlāk kā 15. jūnijā (bija - maijā), ne vēlāk kā 15. augustā un ne vēlāk kā 15. novembrī. Ne vēlāk kā 15. martā iemaksājamā avansa maksājuma apmērs ir ceturtā daļa no pirmstaksācijas gadam noteiktās nodokļa avansa summas, bet ne vēlāk kā 15. jūnijā, ne vēlāk kā 15. augustā un ne vēlāk kā 15. novembrī iemaksājamā avansa maksājuma apmērs ir taksācijas gadam noteiktā nodokļa avansa maksājuma un pirmajā ceturksnī veicamā avansa maksājuma starpība, kas dalīta ar trīs. (Stājas spēkā 01.01.2012.)

Korekcijas deklarāciju iesniegšanas termiņos

19. pantā precizēti nodokļa iemaksas datumi. Līdz šim nodoklis saskaņā ar deklarācijā veikto aprēķinu, summai pārsniedzot 450 latus, bija jāmaksā līdz 16. aprīlim, 16. maijam un 16. jūnijam. Turpmāk tas jādara līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam.

Ir mainīts deklarācijas iesniegšanas termiņš. Proti, deklarācija bija jāiesniedz līdz 1. aprīlim. Turpmāk deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem VID iesniedzama taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam. Deklarācijā uzrādāma tikai tā informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. VID aizpilda tās deklarācijas sadaļas, par kurām informācija ir pieejama valsts informācijas sistēmās. Tādējādi deklarācijā nav jāuzrāda alga un naudas summas, par kurām izmaksātājs ieturējis nodokli.

Tomēr der pārbaudīt šos datus, jo ne vienmēr izmaksātājs ievēro obligātās prasības. Tādēļ 19. pants papildināts arī ar 5.4 un 5.5 daļu, kas nosaka: VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka maksātājam ir pieejama deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā valsts informācijas sistēmās esošā informācija. Maksātājs, ja nepieciešams, pārbauda, arī precizē un papildina šo informāciju un apstiprina deklarācijā norādītās informācijas patiesumu.

Maksātājs, kurš deklarāciju aizpilda papīra formātā, deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo valsts informācijas sistēmās esošo informāciju saņem no VID. Minēto informāciju VID norāda maksātāja deklarācijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Informācija, ko uzrādīt deklarācijā, tiks precizēta Ministru kabineta noteikumos, kas tiks izdoti vēlāk.

(Stājas spēkā 01.01.2012. un ir piemērojami ienākumiem, kas gūti, sākot ar 01.01.2011.)


Komentāri:
Komentē šo rakstu
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Tavs komentārs:
Par autoru
Nodokļu konsultante, SIA „T & D Advance” vald ...
Vairāk
Reklāma